Bảo hành sản phẩm

THÔNG TIN BẢO HÀNH:

- SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 1 NĂM KỂ TỪ NGÀY XUẤT:

+ NGUỒN ĐIỆN ĐƯỢC SỦ DỤNG PHẢI LUÔN ỔN ĐỊNH ( 220V – 380V) +-5%.

+ PHẢI CÓ THIẾT BỊ BẢO VỆ AN TOÀN CHO BƠM TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG.

+ THIẾT BỊ BAỎ VỆ PHẢI PHÙ HỢP VỚI CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ( THEO NHỮNG THÔNG SÔ ĐÍNH VÀO MOTOR) VÀ PHẢI ĐỰƠC KIỂM TRA – VỆ SINH THUỜNG XUYÊN.

+ KHÔNG ĐƯỢC CÂU MÓC CÁC THIẾT BỊ KHÁC VÁO NGUỒN ĐIỆN ĐANG SỬ DỤNG.

+ GIẾNG PHẢI SẠCH – KHÔNG CÓ CÁT.

 

- ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH:

+ SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG QUY CÁCH HOẶC TỰ THÁO GỠ.

+ LẮP ĐẶT VẬN CHUYỂN GÂY VA CHẠM LÀM HỎNG MÁY.

+ KHI CÓ SỰ CỐ PHẢI BÁO NGAY CHO ĐƠN VỊ BẢO HÀNH . BƠM PHẢI CÒN ĐỰOC GIỮ NGUYÊN DẠNG( KHÔNG CÓ DẤU HIỆU THÁO GỠ HOẶC SỬA CHỮA NÀO).

+ XUẤT TRÌNH PHIẾU BẢO HÀNH CHO ĐƠN VỊ BẢO HÀNH KHI SẢN PHẨM CẦN ĐƯỢC BẢO HÀNH.